NAŠE USLUGE

Oslobodite potencijal i premašite očekivanja

U Agenciji Sonic doo, tehnološka inovacija je ključni dio našeg pristupa. Kontinuirano pratimo najnovije tehnološke trendove i primjenjujemo napredne softvere i alate kako bismo unaprijedili efikasnost Vašeg poslovanja. Naša stručna ekipa je obučena za korišćenje najnovijih riješenja, čime vam pružamo brže, tačnije i transparentnije usluge. Uz našu tehnološku podršku, imaćete bolji uvid u svoje finansijske podatke i moći ćete donositi informisane poslovne odluke.

Računovodstvene usluge

Kompletna računovodstvena usluga za mala i srednja preduzeća, samostalne preduzetnike i druge organizacije.
Svaki klijent ima svog ličnog računovođu koji mu pruža profesionalnu, efikasnu i blagovemenu podršku.

 • vođenje glavne knjige
 • izrada kalkulacija u trgovini
 • knjiženje osnovnih sredstava i amortizacija istih
 • knjiženje izvoda
 • knjiženje faktura
 • obračun poreza i doprinosa po ugovoru o djelu
 • obračun poreza na dohodak fizičkih lica
 • obračun poreza na zakup
 • obračun poreza na nepokretnost
 • obračun poreza na dodatu vrijednost (PDV)
 • knjiženje blagajne
 • analitička evidencija konta
 • voženje platnog prometa
 • komunikacija i saradnja sa inspekcijskim i revizorskim organima
 • blagovremeno izvještavanje klijenata o obavezama
 • izrada završnog računa
 • izrada konsolidovanih računa
 • priprema dokumentacije za dobijanje bankarskih kredita

Finansijsko izvještavanje i savjetovanje

 • Finansijske analize i prezentacija finansijskih izvještaja
 • savjetovanje prilikom osnivanja preduzeća ili reorganizacije istog
 • procjena vrijednosti kapitala i imovine
 • podrška prilikom pripreme za reviziju ili finansijsku kontrolu preduzeća
 • izrada korporativnih periodičnih izvještaja (mjesečni, kvartalni, polugodišnji) po zahtjevu klijenta
 • Izrada finansijskih i konsolidovanih izvještaja

Poresko savjetovanje

Poresko savjetovanje igra takođe važnu ulogu u upravljanju preduzećem. Klijentima pružamo adekvatne poreske savjete kako bi optimizovali poreske obaveze i umanjili poreski rizik.
Savjetovanja vršimo kada je u pitanju:

 • porez na dodatu vrijednost (PDV)
 • Porez na dobit,
 • Porez na dohodak fizičkih lica,
 • Porez na promet nekretnina i motornih vozila,
 • Ostala poreska regulativa u Crnoj Gori

Zastupamo klijenta pred organima Poreske uprave i ostalim nadleznim institucijama.
Ovakav vid usluga pružamo u skladu sa zakonom i međunarodnim sporazumima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.

Administrativne i ostale usluge

 • registracija firme
 • registracija svih promjena kod CRPS
 • likvidacija/stečaj firme
 • procjena kapitalne imovine
 • boravišna dozvola za rad stranaca
 • boravišna dozvola po osnovu nepokretnosti
 • boravišna dozvola po osnovu spajanja porodice
 • prevođenje dokumentacije
 • usluge dobijanja licenci
 • priprema zahtjeva, molbi, odluka i obrazaca
 • predaja dokumentacije kod institucija
 • elektronsko bankarstvo
 • izdavanje fiskalizovanih faktura u ime klijenta za bezgotovinska plaćanja